Skip to main content

امروز به ملاقات عالم بزرگی رفتم

صاحب نامی که برای بسیاری گمنام مانده یا کمتر شناخته شده از جمله برای من پیش از این ملاقات

نامش استاد محمدرضا حکیمی است. تا به این سن صوت و فیلمی از خود به جا نگذاشته… اما تا توانسته عقایدش را در قالب کتاب به رشته تحریر در آورده. بالغ بر ۴۰ جلد کتاب که مهم ترینش کتاب دوازده جلدی #الحیات است… دایره المعارفی از دل آیات و روایات که به مهمترین مباحث زندگی بشر پرداخته.

این دردانه باقیمانده از سالهای دور/ در دوران خود نیز از نوادر بوده/ از شاگردان نزدیک شیخ مجتبی قزوینی استاد برجسته فلسفه و نقد آن محسوب میشده و از اولین حامیان نهضت امام خمینی رحمه الله علیه در خراسان بوده. شخصیتی قرآن پژوه که او را محبوب و معتمد همه قرار میداده روزگاری دکتر شریعتی او را به عنوان وصی خود جهت هرگونه دخل و تصرف در آثارش انتخاب کرده بود.

چکیده آثار و عصاره عقاید این اندیشمند دینی را می‌توان در کتاب منهای فقر خواند کتاب کوچک اما با پندهای بزرگ برای مردمان و حاکمان

این بسیاردان اکنون در بستر بیماری است؛ بیداری در حین خواب و هوشیار در عالم بی‌هوشی

این فقیه محدث که تمام عمر همه را حکیمانه به بازگشت به قرآن فرا می‌خواند این روزها در بستر بیماری و نیازمند دعای خیر مردم است است

آرزوی سلامتی می‌کنیم برای علامه حکیمی اندیشمند بزرگی که پس از ۷۰ سال تدبر در قرآن و روایات اهل بیت به مرزبان توحید و فیلسوف عدالت لقب گرفتند.