توحید الامامیه
تاریخ انتشار: ۰۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۱

این کتاب برگردان فارسی کتاب توحید الامامیه مرحوم آیت الله ملکی میانجی است که توسط محمد بیابانی اسکویی و سید بهلول سجادی به انجام رسیده است.

 این کتاب برگردان فارسی کتاب توحید الامامیه مرحوم آیت الله ملکی میانجی است که توسط محمد بیابانی اسکویی و سید بهلول سجادی به انجام رسیده است.

کتاب از شانزده فصل و چهار پیوست که توسط یکی از مترجمان به آخر کتاب اضافه گردیده ، تشکیل یافته است.

آنگونه که مترجم کتاب در ابتدا متذکر شده است در این کتاب : سخن از خداشناسی است ولی نه آن‌گونه که شخصی با تفکر و تدبر درباره ذات خدای سبحان بخواهد تعریفی از خودش ارایه دهد تا خواننده بتواند او را اجمالا تصور کند و از آن پس تصدیق کند، بلکه این کتاب چنین معرفتی از خدا را ممنوع و محال می‌داند و بر این مبنا تاکید می‌ورزد که در قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) معرفت، فعل خداست و همگان از این نعمت بزرگ برخوردارند ولی در عین حال، غافل از آنند و نیاز به یادآوری و تذکر دارند.

در بخش اول بحث های مفدماتی در معنای علم و عقل و تعارض عقل و نصوص دینی  و فرق علم و عقل و تفاوت علم الهی حقیقی با قطع منطقی و جایگاه دلیل نقلی در معارف الهی و لزوم اجتناب از خلط معانی لغوی با اصطلاحی و اشتراک لفظی در اسمای اهلی و توفیقی بودن اسماء الهی بحث شده است.

در فصل دوم فطری بودن معرفت خدای تعالی در آیات قرآن کریم بحث گردیده است.

در فصل سوم موفق معرفت فطری که عبارت است از علم ارواح و عالم ذر که با استناد به آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام مورد بحث و بررسی قرار گفته و شبهات عالم ذر طرح شده و پاسخ آن ها نیز داده شده است.

در فصل چهارم به مباحثی در ارتباط با تذکر و یادآوری معرفت فطری در آیات قرآن و روایات پرداخته شده است.

در فصل پنجم توحید خدای تعلی در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام و اثبات بینونیت به تمام معنا بین خدا و خلق و توحید درنگاه اهل عرفان مورد بحث قرار گرفته است.

درفصل ششم عدم جواز توصیف خدای تعالی جز به اوصافی که خود او به تعریف خود توصیف کرده است بحث شده است.

در فصل هفتم عدم جواز تفکر و تکلم در ذات خدای تعالی و مقصود و مراد از آن در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علهم السلام بیان گردیده است.

در فصل هشتم بحث از جدال و شرایط آن و نیز نمونه هایی از مناظره های موجود در قرآن کریم و مناظره هایی از امامان اهل بیت علیهم السلام طرح شده است.

در فصل نهم علم خدای تعالی در آیات قرآن کریم و رویات اهل بیت علیهم السلام  و نظر ابن سینا و فیض کاشانی و محقق طوسی با دقت کامل تقریر و نقد و بررسی شده است.

در فصل دهم کتاب مبین و کتاب مکنون و حدود علمی آن دو مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل یازدهم عرش و کرسی و تفاوت آن دو به بحث گذاشته شده است.

در فصل دوازدهم مراحل فعل الهی یعنی مشیت و اراده و قدر و قضا  در روایات بحث گردیده و نظر ملاصدرا و فیض کاشانی در اراده الهی تقریر و نقد وبررسی شده است.

در فصل سیزدهم بحث از قدرت الهی در نصوص دینی بیان گردیده و نظر فیض کاشانی و ملاصدرا به نقد گذاشته شده است.

در فصل چهاردهم بحث حدوث عالم و نقد و بررسی نظریه ملاصدرا و بطلان نظریه صدور مطرح شده است.

در فصل پانزدهم بحث درباره بدا در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام و جایگاه و اهمیت آن و رابطه آن با علم الهی بیان شده است.

در فصل شانزدهم مباحثی در ارتباط با جبر و اختیار و تفویض و امر بین الامرین در روایات اهل بیت علیهم السلام مطرح شده است.

در آخر کتاب چهار پیوست درباره ی عقل و علم در علوم بشری و الهی و وضع الفلظ به حقایق خارجی و اسماء و صفات الهی و نیز معیار اندیشه ها برای تکمیل و تبیین مباحث مولف برزگوار افزوده شده است

ویرایش جدید کتاب توحید الامامیه با شمارگان سه هزار نسخه،‌ در ۶۹۶ صفحه و به بهای ۱۸۰ هزار ریال از سوی انتشارات نباء به چاپ رسیده است.


پاسخ دهید

اسلام علوی یعنی توحید و عدالت
گروه تعاون الحیاه

قرض الحسنهٔ الحیاه
انتشارات الحیاة
خرید آنلاین کتاب