الحیات «جلد یازدهم»
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۲۱

ارائه نظام واره اخلاق اسلامی در قرآن وروایات.
جلد یازدهم دایره المعارف قرآنی و روایی الحیات اثر برادران حکیمی توسط انتشارات دلیل ما منتشر و راهی بازار نشر شد.

جلد یازدهم دایره المعارف قرآنی و روایی الحیات اثر برادران حکیمی توسط انتشارات دلیل ما منتشر و راهی بازار نشر شد.
به گزارش پایگاه الحیات در این مجلد باب های ۲۹ تا ۳۴ گنجانده شده و قرار است در جلد دوازدهم که مجلد پایانی است این مجموعه تا باب ۴۰ ادامه پیدا کند.
باب ۲۹ این مجموعه به موضوع عبادت و آثار تربیتی آن پرداخته و در ۱۴ فصل این مساله حول موضوعاتی مانند عبادت و اصول کلی تربیت، پیوند عبادت و تفکر، عبادت مثبت و عبادت منفی، عبادت صوری و ظاهری و عبادت با شوق مطرح شده است.
باب ۳۰ این مجلد نیز مساله دعا و تربیت را مورد بررسی قرار داده است و در ۶۰ فصل به موضوعاتی چون دعا و رشد شناخت، دعا و غلبه بر تمایلات، دعا و نکوهش اخلاق سرمایه داری، دعا و مبارزه با ظلم، دعا و مسئولیت شناسی،دعا و تحکیم روابط اجتماعی و… پرداخته شده است.
نکته قابل توجه در این باب نگاه گسترده و نظام وار اجتماعی به موضوع دعا و تربیت است که نه تنها آن را مساله فردی تلقی نکرده بلکه به آن وجهه و اصالتی اجتماعی داده است که در موضوعاتی مانند مسولیت شناسی و مبارزه با ظلم متجلی است.
هم چنین باب ۳۱ این مجموعه با عنوان «آثار پیروی از معصوم» در چهل فصل تبویب شده است که در آن به موضوعات اساسی هم چون احیاء سیره معصومین و توجه به جوانب کمتر دیده شده اجتماعی و تربیتی سیره معصومین پرداخته شده است. در باب ۳۲ مجلد یازدهم نیز بحث تربیت و بهداشت به عنوان موضوع قرار گرفته است.
در باب ۳۳ موضوعی اساسی آغاز می شود که در در باب بعدی نیز به آن پرداخته می شود. در این باب که با عنوان «اخلاق، خطوط کلی» تنظیم شده ؛ نگاهی جامع و نظام واره به بحث نفس شناسی، رابطه انسان و تربیت و اهمیت اخلاق و زمینه های تربیت ارائه شده است.
نکته جالب در این فصل ارائه نظام دقیق و سره از مباحث اصیل اخلاق، از جمله نفس شناسی و … است که بدون اتکا به مبانی فلسفی و مباحث رایج در اخلاق با استفاده از مبانی وحیانی تاسیس شده است. به عنوان مثال در یکی از فصول این باب بر اساس قرآن و روایات بیست و پنج نوع «نفس» بحث شده و به ویژگی های هر یک پرداخته شده است.
در باب ۳۴ این خطوط کلی در اخلاق وارد «اصول کلی» و عینیت مبانی اخلاقی در جامعه و انسان شده است و از این منظر در حدود ۴۵۰ صفحه و در ۱۶۰ فصل این اصول کلی به صورت جزیی و برنامه وار برای تربیت انسان و جامعه موضوع بحث قرار گرفته است. در این باب برنامه اخلاقی-تربیتی که در نصوص دینی برای انسان و جامعه ارائه شده به صورت مصداقی در اصول ممدوح و مذموم اخلاقی مورد پرداخت دقیق واقع شده است.
نکته جالب و قابل تامل در این کتاب و به خصوص دو باب آخر آن که بیش از پانصد صفحه را به خود اختصاص داده این است که فربه ترین بخش این جلد به «خطوط» و «اصول» کلی اخلاق پرداخته و در آن با دقت خاصی نظام اخلاقی بی سابقه ای با توجه به نص طرح ریزی شده است.
این مجلد از مجموعه ارزشمند الحیات در ۹۹۲ صفحه و با قیمت ۲۸هزار تومان منتشر شده است.


پاسخ دهید

اسلام علوی یعنی توحید و عدالت
گروه تعاون الحیاه

قرض الحسنهٔ الحیاه
انتشارات الحیاة
خرید آنلاین کتاب